Typový projekt

V dnešní době je hodně využívána možnost stavby rodinného domu dle typového projektu a to jak z důvodu rychlosti pořízení projektové dokumentace, tak i finanční částky za projekt.

Bohužel typový projekt neřeší osazení domu na stavební parcele, a proto musí být stavební dokumentace doplněna jak o projekt osazení na parcele, tak o projekt místa, do kterého bude lokalizován a také o projekt přípojek jednotlivých sítí (elektro, voda, plyn, kanalizace), případně i o projekt výjezdu na veřejnou komunikaci. Projekt výjezdu na veřejnou komunikaci podléhá vlastnímu schvalovacímu procesu.

Stavebníci velmi často také požadují změny v projektu a to buď dispoziční, či změny umístění, počtu, tvaru oken a dveří, nebo navržení  jiných materiálů pro konstrukci stavby (zdi, stropy), změnu typu vytápění apod.

Vždy je však typový projekt nutno přizpůsobit sněhovým a povětrnostním podmínkám a proto je nutná kontrola a případná změna rozměrů profilů nebo rozestavení prvků střešní vazby.

Také je nutná kontrola půdních podmínek a tedy i rozměru základů.

Na tyto dvě kontroly před zahájením stavby se často zapomíná a stavebník si myslí, že když jsou takto neprojektovány v typovém projektu, jsou vyhovující a nemusí se kontrolovat.

Projektant, který upravuje projekt již ví, které změny projektu je možné provést bez souhlasu autora projektu a pro které si musí jeho souhlas vyžádat.

Veškeré změny musí být zaneseny do originálu projektu stálou grafickou technikou, nebo doloženy v přílohách a podepsány oprávněnou osobou.