Inspekce nemovitostí majitelé

Co získáte inspekcí nemovitosti?

Majitelé

Rekonstrukce nemovitostí je velmi složitý proces obsahující mnoho úskalí. Je také důležité, proč rekonstrukce probíhá, zda z důvodu modernizace či zda z důvodů projevujících se vad na nemovitosti.

V obou případech je však důležité zhodnotit technický stav nemovitostí inspektorem před rekonstrukcí a navrhnout nebo odborně zhodnotit již navržený způsob, jakým bude rekonstrukce probíhat.

Pokud se jedná o rekonstrukci z důvodů modernizace, je důležité kontrolovat např., zda bude zasahováno do nosných zdí, zda nedojde k  porušení  hydroizolace  apod. Inspektor nemovitostí upozorní na možná rizika spojená s navrhovanou rekonstrukcí  a  navrhne nejvhodnější řešení a nutná opatření při realizaci.

Při rekonstrukci prováděné z důvodu vad nemovitostí inspektor vyhodnotí projevující se vady a navrhne nejvhodnější řešení k jejich odstranění.

 Kontrola nemovitostí inspektorem před převzetím prací od prováděcí firmy je nezbytná. Zkušené oko inspektora nemovitostí a jeho znalost zajistí, aby provedené práce byly předány v dobré kvalitě nebo reklamovány ještě před uhrazením požadované ceny. Po uhrazení ceny a podepsání předávacího protokolu jsou reklamace hůře uplatnitelné.

Prováděcí firma nestojí na Vaší straně! Jde jí samozřejmě o provedení prací co nejrychleji a nejlevněji.