Inspekce nemovitostí

Inspekce – odborná kontrola nemovitostí

Rozhodujete se o koupi domu, bytu či chaty?

Přebíráte nemovitost od dodavatele?

Nekupujte nemovitost v “pytli“!!!

Snižte riziko skrytých vad a dodatečných reklamací!!!

 

Certifikovaný inspektor Vám nemovitost technicky prověří

 

Co získáte inspekcí nemovitostí?

Nejdůležitější informaci - a to je, zda za své peníze dostanete opravdu to, co očekáváte, to, co je v hodnotě nemovitosti započteno. Dostanete informaci jaký je pravý technický stav nemovitosti včetně vyjmenování vad a návrhu na jejich odstranění.  

Obdržíte ve formě protokolu zprávu o stavebně-technickém stavu nemovitosti s vyčíslením nákladů na případné nutné opravy či rekonstrukci.

Prodávající může díky naší zprávě zvýšit atraktivitu své nemovitosti (pokud je tato v dobrém technickém stavu), nebo zvýšit důvěryhodnost před zájemci a urychlit prodej. Sníží riziko případných reklamací a sporů z budoucí kupní smlouvy - více informací.

Kupující může naopak dosáhnout snížení kupní ceny nemovitosti díky odhalení vad, které prodávající ať již zcela záměrně nebo neúmyslně kupujícímu neuvedl. Inspekcí získá ochranu při výběru nemovitosti, aby nešlápl úplně vedle a s rozvahou vkládal svou životní investici - více informací.

Investoři a ti, kteří přebírají nemovitost nebo její část od dodavatelské firmy či developera – většinou laici v oblasti stavebnictví, mají zajištěnou díky inspekci důkladnou přejímku. Obdrží protokol, na jehož základě je pak po dodavateli požádováno odstranění všech zjištěných vad a to i těch, které se do doby přejímky neobjevily, ale mohou se projevit později. Vyhnou se tak nemilým překvapení po zaplacení a převzetí nemovitosti.

Přejímka nemovitosti je důležitý akt a završuje celý proces dlouhodobé investice. Po převzetí nemovitosti a podepsání „protokolu o převzetí nemovitosti“ jsou závady nalezené později, hůře uplatnitelné.

Majitelé díky inspekci nemovitostí získají informaci o stavu radonu, zhodnocení tepelných úniků nemovitosti, specifikování míst, kterými k úniku dochází, zhodnocení hlukové neprůzvučnosti (problémy nových bytů) a další informace cenné např. pro plánovanou rekonstrukci či zdravé bydlení.

Před plánovanou rekonstrukci nemovitosti získají informace o nejvhodnějším způsobu co a jakým způsobem rekonstruovat a před přejímkou rekonstrukcí od firem pak technické zhodnocení vykonaných prací.  (Provádět reklamace po uhrazení všech finančních prostředků dodavatelské firmě je mnohdy problematické - více informací.

Realitní kanceláře díky inspekci nemovitostí přestanou být pro klienty pouhými zprostředkovateli a stanou se důvěryhodnými partnery. Získají konkurenční výhodu a prodeje budou transparentní pro všechny zúčastněné strany - více informací.

Co je inspekce nemovitostí?

Inspekce nemovitostí je odborné posouzení technického stavu nemovitostí. Profesionální kontrola domu, chaty nebo bytu Vám odhalí případné technické vady či nedodělky - více informací.

Kde provádíme inspekce nemovitostí?

Inspekce provádíme u nových i u starších nemovitostí -  bytů, domů či chat a můžete si objednat i inspekci pozemku.

Kdy provádíme inspekci nemovitostí?

Inspekci nemovitostí provádíme jak před převzetím nového domu či bytu od developera nebo jiného dodavatele, tak také před uzavřením kupní smlouvy na starší nemovitost. Provádíme i inspekce starších nemovitostí před zahájením jejich rekonstrukcí - více informací.

Co obsahuje inspekce nemovitostí?

Diagnostiku v oblastech: statiky, izolací proti vodě, technického zařízení budovy, povrchů stěn a podlah, úniků tepla, hlukové neprůzvučnosti, požární bezpečnosti a ochrany zdraví - více informací.

Co je inspekce pozemku?

Inspekce pozemku dává kupujícímu informaci o tom, zda je pozemek vhodný a možný pro stavební záměr, radonové a hydrogeologické vyhodnocení - více informací.

Výsledek inspekce nemovitostí?   

Podrobný protokol o provedení inspekce nemovitosti obsahuje výpis zjištěných vad, jejich současné i možné budoucí projevy, návrh a kalkulaci nákladů na odstranění vad a nedodělků - více informací.

 

Náš inspektor je externím pracovníkem DEKTRADE s.r.o. a členem Asociace inspektorů nemovitostí.

Inspekce nemovitostí jsou v západních zemích zcela běžné a to hlavně při koupi ať už nové či starší nemovitostí.

V naší zemi to byla v loňském roce novinka, poptávka po inspekcích roste a předpoklad je, že do pěti let bude tato i u nás naprostou samozřejmostí.

___________________________________________________________________________

 

PENB – Průkaz energetické náročnosti budovy

 

Proč PENB – Průkaz energetické náročnosti bodovy?

Za nesplnění podmínek zákona 318/2012 Sb. hrozí vlastníkovi budovy nebo bytu sankce.

Co je průkaz energetické náročnosti budovy - PENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují. Součástí hodnocení jsou energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. Pomocí průkazu energetické náročnosti budovy se mimo jiné prokazují
i obecné technické požadavky na výstavbu – tato povinnost je dána §6a, odstavec 1, zákona 406/2000 Sb. – poslední novelizace – zákon č. 318/2012 Sb.

Kdo a kdy  by měl zajistit  zpracování průkazu energetické náročnosti budovy – PENB?

Soukromí vlastníci, stavebníci maji za povinnost

 1. Zajistit PENB:
 • Při prodeji budovy nebo její ucelené části
 • Při pronájmu budovy nebo její ucelené části
 • Při výstavbě nové budovy nebo při větších změnách dotčené budovy
 1. Předložit PENB:
 • Možnému kupujícímu budovy nebo její ucelené části
 • Možnému nájemci budovy nebo její ucelené části
 1. Předat PENB:
 • Kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy
 • Nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy
 1. Zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti budovy uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při:
 • Prodeji budovy nebo ucelené části budovy
 • Pronájmu budovy nebo její ucelené části

 Výše uvedené požadavky neplatí pro:

 • Budovy s energetickou vztažnou plochou menší než 50 m2
 • Stavby pro rodinnou rekreaci
 • Kulturní památky

Stavby pro bohoslužby a náboženské účely

Kdo může vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy – PENB?

Na rozdíl od energetického průkazu budovy mohou průkaz energetické náročnosti budovy vypracovávat pouze zákonem definované osoby. Jsou jimi energetičtí auditoři ve smyslu zákona 406/ 2000 Sb. A nebo autorizované osoby v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí.

Jak dlouho je platný průkaz energetické náročnosti budovy – PENB?

Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. (více informací)

 

Zákon č. 318/2012 Sb., je prozatím poslední, ale nejzásadnější novelou zákona č. 406/2000 Sb.